Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Veenman B.V. - Algemene Bepalingen

1. Definities
• Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Bepalingen eventueel aangevuld met Bijzondere Bepalingen;
• Appara(a)t(en)/Apparatuur: computer-, telecommunicatie-, kantoor- en afdrukapparatuur en/of andere apparaten en/of andere Zaken;
• Cliënt: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of op andere wijze de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard;
• Documentatie: de door Veenman aan de Cliënt ter beschikking gestelde gebruikersdocumentatie in papieren of digitale vorm in de door Veenman te bepalen taal en met de door Veenman te bepalen inhoud;
• Gebrek(en) in Programmatuur/systeemsoftware: het substantieel niet voldoen aan de door Veenman schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Programmatuur/systeemsoftware, mits deze reproduceerbaar zijn en door Cliënt voldoende zijn omschreven en gedocumenteerd;
• Intellectuele Eigendom: auteursrechten (waaronder persoonlijkheidsrechten), naburige rechten, databankrechten, octrooirechten (patenten), tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, gebruiksmodellenrechten in de ruimste zin van het woord en alle andere intellectuele eigendomsrechten en daarmee samenhangende rechten;
• Overeenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op de levering of terbeschikkingstelling door Veenman aan Cliënt van goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook;
• Partij: Cliënt of Veenman;
• Partijen: Cliënt en Veenman gezamenlijk;
• Programmatuur: de door Veenman aan Cliënt ter beschikking gestelde software, inclusief software van derden, uitdrukkelijk beperkt tot de executeerbare versie (de zogenaamde “objectcode”);
• Service Level Agreement: een schriftelijke overeenkomst of nadere uitwerking daarvan waarin de dienstverlening nader wordt geregeld;
• Storing: een aantoonbare afwijking in de Apparatuur waardoor deze onvoldoende conform de specificaties functioneert;
• Supply/Supplies: verbruiksmateria(a)l(en) verbruikt in Apparatuur m.u.v. alle beprintbare materialen en nietjes;
• Tellerstand(en): de stand van het aantal gemaakte tellerslagen als geregistreerd door de Apparatuur;
• Tellerslagen: prints, scans, faxen en/of kopieën (allen op A4-formaat) gemaakt op Apparatuur en uit te lezen op de Apparatuur en/of via remote diagnosis, waarbij een afdruk A3 zal worden geteld als twee tellerslagen;
• Veenman: Veenman B.V. voor zover zij deze Algemene Leveringsvoorwaarden op een aanbieding en/of Overeenkomst van toepassing heeft verklaard;
• XDA cliënt: software cliënt die afdrukapparaten detecteert, controleert en automatische meldingen genereerd op basis van vooraf geprogrammeerde triggers, zodat remote data kan worden verzameld en in overzichtelijke rapportages inzichtelijk kan worden gemaakt.
• Zaken/Zaak: tastbare objecten zoals doch niet uitsluitend gegevensdragers, Supplies en verbruiksartikelen;

2. Toepasselijkheid
1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de onderhavige Algemene Bepalingen en de tussen Veenman en Cliënt overeengekomen Bijzondere Bepalingen omtrent:
a. Verkoop van Apparatuur, Programmatuur en overige Zaken
b. Verhuur van Apparatuur, accessoires en overige Zaken
c. Document Automatisering Contract
d. Service en onderhoud van Apparatuur en overige Zaken
e. Service en onderhoud van Programmatuur
f. Dienstverlening
g. Software as a Service (SaaS)
2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Veenman, goederen en diensten in de ruimste zin van het woord aan Cliënt levert, onderhoud verricht en Programmatuur levert en onderhoudt, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden is omschreven. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen telkens in onderling verband te worden beschouwd. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Bepalingen en de tussen Veenman en Cliënt overeengekomen Bijzondere Bepalingen, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende Bijzondere Bepalingen.
3 Veenman verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, bedingen of andere voorwaarden van Cliënt.
4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Veenman en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5 Veenman is gerechtigd gedurende een Overeenkomst over te gaan tot wijziging van de op een Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden. Veenman zal Cliënt hierover schriftelijk informeren.

3. Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst
1 Alle door Veenman uitgebrachte aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij door Veenman schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2 Een Overeenkomst komt tot stand doordat Cliënt het aanbod van Veenman zonder voorbehoud schriftelijk heeft aanvaard. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan via e-mail of fax. De aanvaarding door Cliënt geldt als onherroepelijk, tenzij Veenman binnen bekwame tijd na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van Cliënt aan Cliënt meedeelt haar aanbod te herroepen. Indien de aanvaarding door Cliënt afwijkt van het aanbod van Veenman, vervalt het aanbod van Veenman.
3 Indien Cliënt na aanvaarding van het aanbod van Veenman de order annuleert, is Veenman gerechtigd naar keuze schadevergoeding dan wel volledige nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
 
4 Cliënt draagt het risico van selectie van de door Veenman te leveren Apparatuur en Programmatuur. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Veenman verstrekte gegevens waarop Veenman haar aanbieding baseert. Vermeldingen van maten, kleur, technische specificaties en overige gegevens in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, brochures, websites, offertes, reclamemateriaal, e.d. geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend, tenzij zulks uitdrukkelijk door Veenman schriftelijk is bevestigd.
5 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben pas rechtskracht, nadat deze schriftelijk door Veenman zijn bevestigd. Wijzigingen in en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt niet voor wijzigingen in de Algemene Voorwaarden die Veenman krachtens artikel 2.5 kan aanpassen.

4. Prijzen
1 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle door Veenman vermelde prijzen in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Cliënt dient alle betalingen in Euro’s te voldoen. Door Veenman opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, tenzij door Veenman schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.
2 In de door Veenman opgegeven prijs zijn de kosten voor (netwerk-)installatie, implementatie en/of instructie en ander in verband met de levering te maken kosten, zoals transportkosten, niet inbegrepen. Verhuizingen en verplaatsingen zijn eveneens niet in de prijs inbegrepen.
3 In geval van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is Veenman gerechtigd om maximaal één maal per contractjaar de tussen partijen overeengekomen prijs te wijzigen. De prijswijziging zal haar basis vinden in het percentuele verschil tussen het nader te omschrijven prijsindexcijfer, vastgesteld voor de kalendermaand voorafgaand aan de datum van aanmelding van de prijswijziging, vergeleken met bedoeld prijsindexcijfer, vastgesteld voor de kalendermaand twaalf maanden daaraan voorafgaande. Onder het prijsindexcijfer wordt te dezen verstaan de Consumentenprijsindex, CAO Lonen sector Particuliere bedrijven, op meest recente tijdsbasis, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien bovengenoemde gegevens geheel of gedeeltelijk komen te ontbreken, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden berekend. Indien een stijging van de inkoopprijzen en/of valutakoersen een hogere prijswijziging rechtvaardigt dan de wijziging van het gemelde prijsindexcijfer, is het Veenman toegestaan dit hogere indexcijfer aan Cliënt door te berekenen. Veenman zal Cliënt uiterlijk 30 dagen voor de effectuering van de prijsverhoging informeren.
4 Indien en zodra tijdens de duur van de Overeenkomst ten gevolge van enige prijsmaatregel van overheidswege een hogere prijs toelaatbaar zou worden dan de tussen partijen geldende, dan is Veenman gerechtigd de prijs per de eerstvolgende betaaldag te verhogen binnen de grenzen welke alsdan toelaatbaar zijn. Veenman verplicht zich Cliënt tenminste dertig dagen vooraf over een dergelijke prijsverhoging schriftelijk in te lichten.

5. Betaling en facturering
1 Alle facturen dienen door Cliënt binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder korting en/of aftrek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn.
2 Indien Cliënt in verzuim is met de voldoening van een factuur is Cliënt de wettelijke vertragingsrente verschuldigd per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een gehele kalendermaand wordt gerekend, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.
3 Indien Cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen, is het Veenman toegestaan de vordering ter verhaal uit handen te geven. Een en ander laat de overige wettelijke en/of contractueel overeengekomen rechten van Veenman onverlet.
4 Indien Cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
5 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
6 Indien op enig moment bij Veenman gerede twijfel ontstaat omtrent de kredietwaardigheid en/of betalingscapaciteit van Cliënt, is Veenman bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van Zaken en/of diensten uit te stellen en van Cliënt vooruitbetaling te verlangen of een deugdelijke zekerheid ter grootte van de bedragen die Veenman, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Cliënt heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Veenman.
7 Veenman is niet gehouden tot enige prestatie zolang Cliënt in verzuim is.

6. Leveringstermijnen
1 Door Veenman genoemde of tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds als streefdata en zijn nimmer bindend. De leveringstermijn gaat in nadat de Overeenkomst tussen partijen is gesloten en alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Veenman.
2 Veenman is niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn die niet meer gehaald kan worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
3 De enkele overschrijding van de leveringstermijn brengt Veenman niet in verzuim en geeft Cliënt geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Veenman komt in alle gevallen wegens overschrijding van de leveringstermijn slechts in verzuim nadat Cliënt haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen een redelijke termijn van tenminste 6 weken na de datum van schriftelijke ingebrekestelling uitblijft.
4 In het geval Veenman niet uit voorraad kan leveren, is zij gerechtigde de Overeenkomst (indien mogelijk) in deelleveringen uit te voeren. Veenman zal zo spoedig mogelijk de ontbrekende Zaak naleveren.
5 Indien, door aan Cliënt toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen levering niet kan worden uitgevoerd, terwijl Veenman in staat en bereid is tot levering van Apparatuur, Programmatuur en/of diensten, hieronder mede begrepen het uitstellen van de geplande levering op verzoek van Cliënt, zal Veenman naar haar keuze voor rekening van Cliënt de Apparatuur opslaan op een door haar gekozen locatie. Cliënt is verplicht de kosten en/of door Veenman geleden schade verband houdende met de uitgestelde levering, waaronder mogelijke schade ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van Veenman en van personen waarvan Veenman zich bedient en of opslagkosten, volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden, verhoogd met een rente van 2,5% per maand over het totale bedrag.
6 Een geplande levering kan maximaal 6 weken op verzoek van Cliënt worden uitgesteld met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Na deze periode van 6 weken is Cliënt verplicht tot acceptatie van de te leveren Apparatuur, Programmatuur en/of diensten en zal de Overeenkomst worden geëffectueerd.

7. Risico
1 Het risico van verlies en/of beschadiging van het onderwerp van de Overeenkomst, zijnde Apparatuur en/of Programmatuur gaat op Cliënt over op het moment van aflevering op het afleveradres van Cliënt, ongeacht of het eigendom op dat moment bij Veenman berust.

8. Eigendomsvoorbehoud
1 Alle aan Cliënt geleverde Apparatuur en/of Programmatuur blijven eigendom van Veenman en/of haar toeleveranciers en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Veenman en/of haar toeleveranciers voorbehouden, zolang alle bedragen, die Cliënt verschuldigd is voor zover krachtens desbetreffende Overeenkomst geleverde en te leveren Apparatuur en Programmatuur, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling niet volledig aan Veenman zijn voldaan.
2 Rechten en/of gebruiksrechten worden in voorkomend geval aan Cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, komt aan Cliënt het gebruiksrecht slechts toe, zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

9. Informatieverplichtingen
1 Cliënt zal Veenman steeds tijdig alle redelijke door Veenman te verlangen gegevens en inlichtingen verschaffen en alle gewenste medewerking verlenen om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
2 Veenman is slechts gehouden Cliënt periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, indien hierom nadrukkelijk wordt verzocht door Cliënt.
3 Cliënt zal contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden of Overeenkomst als zodanig fungeren. Contactpersonen van Cliënt zullen tenminste beschikken over gedegen kennis en inzicht met betrekking tot de tussen Partijen overeengekomen doelstellingen en oplossingen.

10. Geheimhouding en overname werknemers
1 Behoudens indien en voor zover wettelijk of anderszins vereist, in welk geval de betrokken partij zich verplicht met de andere partij vooraf te overleggen, zal noch Veenman noch Cliënt direct dan wel indirect enige gegevens of informatie verstrekken aan welke derde(n) dan ook, aan de pers of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
2 Elke partij zal slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, werknemers van de andere partij die betrokken is of is geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
3 De in de voornoemde leden van dit artikel opgenomen verplichtingen blijven na beëindiging van de Overeenkomst 24 maanden van kracht.

11. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
1 Registratie en gebruik van persoonsgegevens door Veenman wordt beheerst door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De binnen Veenman geldende privacy policy is beschikbaar via www.veenman.nl en zal tevens op eerste verzoek aan Cliënt worden verstrekt.
2 Cliënt vrijwaart Veenman voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Cliënt wordt gehouden of waarvoor Cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraken ten grondslag liggen uitsluitend aan Veenman toegerekend moeten worden.
3 Cliënt is verantwoordelijk voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Veenman verleende dienst worden verwerkt. Cliënt garandeert jegens Veenman dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Veenman tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

12. Rechten van intellectueel eigendom
1 Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, etc., welke ten aanzien van aan Cliënt ter beschikking gestelde Apparatuur en/of Programmatuur kunnen worden uitgeoefend, berusten uitsluitend bij Veenman, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar noch verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
2 Cliënt is niet gerechtigd enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de Apparatuur en/of Programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

13. Aansprakelijkheid
1 De aansprakelijkheid van Veenman, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige ander hoofde, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor Veenman te leveren prestaties in de periode van 12 maanden voorafgaande aan het verzuim.
 
In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Veenman voor directe schade, uit welke hoofde ook, echter meer bedragen dan EUR 450.000,00 per gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen.
2 De aansprakelijkheid van Veenman voor schade door dood of lichamelijk letsel aan personen bedraagt totaal nimmer meer dan EUR 900.000,00 per gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen.
3 Veenman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade in de ruimste zin van het woord alsmede voor schade verband houdende met door Cliënt ingeschakelde derden, aanspraken van afnemers van Cliënt en/of schade verband houdende met door Cliënt aan Veenman voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde Apparatuur, Programmatuur en/of overige Zaken van derden en/of ten gevolge van niet van Veenman afkomstige ontwerpen of tekeningen. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid van Veenman wegens verminking, vernietiging of verlies van data, gegevens en/of documenten.
4 De in lid 1 t/m 3 van dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Veenman.
5 Cliënt vrijwaart Veenman voor alle aanspraken van derden wegens schending van de wet en betreffende auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door Cliënt gereproduceerde werken betreft dan wel vanwege het gebruik of de verwerking van gegevens, Apparatuur of Programmatuur, welke Veenman aan Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking heeft gesteld.
6 Tenzij nakoming door Veenman blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Veenman wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Cliënt Veenman onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en Veenman ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten.
7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Veenman meldt.
8 Cliënt vrijwaart Veenman voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in ene product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Veenman geleverde Apparatuur en/of Programmatuur, tenzij en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Zaak.

14. Overmacht
1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2 Onder overmacht aan de zijde van Veenman wordt mede verstaan: leveringsproblemen van toeleveranciers van Veenman, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan Veenman zijn voorgeschreven, gebrekkigheid van Apparatuur, Programmatuur of overige Zaken van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan Veenman is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van netwerkfaciliteiten of in het elektriciteitsnetwerk, oorlog, werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen.
3 In geval van overmacht is elk der partijen gerechtigd de nakoming van de voor elk hunner uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van overmacht zonder over en weer tot enige schadevergoeding ter zake te kunnen worden verplicht. Indien de overmachtssituatie evenwel langer dan 3 maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

15. Wijziging en meerwerk
1 Indien Veenman op verzoek of met voorafgaande toestemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijk tarieven van Veenman. Veenman is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2 Veenman is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (op)leverdatum of leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen of indien Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding.
3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Veenman Cliënt op verzoek schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

16. Ontbinding en opzegging; (Buiten)Gerechtelijke kosten
1 Elk der partijen is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien en voor zover de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn wordt gesteld tot nakoming, nog immer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van een fatale termijn, in welk geval de andere partij van rechtswege in verzuim is.
2 Indien Cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in het eerste lid reeds prestaties ter uitvoering heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking als bedoeld in artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek zijn, tenzij Cliënt bewijst dat Veenman ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Veenman voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 
3 Veenman is gerechtigd zonder enige ingebrekestelling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte schriftelijk te ontbinden, in geval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling van Cliënt, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden, indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van Veenman ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over Cliënt en/of de door hem gedreven onderneming, beslag op van Veenman gehuurde Zaken, verplaatsing van de vestiging buiten Nederland alsmede in geval Cliënt in gebreke blijft enig krachtens de Overeenkomst verschuldigd bedrag tijdig te betalen dan wel in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en). Veenman is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding of garantie gehouden. Een dergelijke ontbinding laat de overige rechten van Veenman onverlet.
4 Veenman is gerechtigd zonder enige ingebrekestelling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte schriftelijk te ontbinden indien Cliënt voor of bij het aangaan van de Overeenkomst enige onjuist, of onvolledige, opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Veenman de Overeenkomst niet, of niet op dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend alsmede indien naar het oordeel van Veenman omstandigheden bij Cliënt intreden, welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen, en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.
5 In de gevallen waarin Veenman de Overeenkomst buiten rechte ontbindt, worden door de Cliënt verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
6 Alle door Veenman te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten ingevolge een met Cliënt gesloten Overeenkomst, komen ten laste van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn in welk geval deze hogere kosten voor rekening van Cliënt komen.
7 Cliënt is niet gerechtigd een Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

17. Overdracht van rechten en plichten
1 De rechten en verplichtingen van Cliënt zijn niet verkoopbaar noch overdraagbaar of verpandbaar (zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 (juncto art. 3:98) BW.
2 Veenman is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

18. Rechtskeuze en geschillen
1 Op de tussen partijen gesloten Overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen, welke tussen Veenman met Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door Veenman met Cliënt gesloten Overeenkomst(en), dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, dan wel de rechtbank waar Cliënt is gevestigd zulks ter beoordeling aan Veenman, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. 

© 2017, Veenman B.V.

Vandaag besteld. Morgen in huis
Snelle levering
Scherpe kortingen Beste prijzen
Scherpe kortingen
Beste prijzen
Niet goed geld terug
Niet goed
Geld terug
Deskundig & Persoonlijk
Deskundig
& Persoonlijk
0 Vergelijken

Bezig met laden, een ogenblik geduld a.u.b.
Bezig met laden, een ogenblik geduld a.u.b.

×
×